Podmínky

Všeobecné podmínky užívání služeb Feedbando.com

I.          Úvodní ustanovení a provádění hodnocení

1.         Společnost Feedbando, s.r.o., IČ: 290 10 969, se sídlem Mnichovice, Velenovského 648, PSČ 251 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159740 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetové stránky a aplikace umístěné na www.Feedbando.com  - systému na získávání Hodnocení a zpětných vazeb od jednotlivých Návštěvníků Podniků za účelem zlepšení jejich služeb (dále jen „Server“).

2.         Vztah Provozovatele a Uživatele www.Feedbando.com se řídí těmito Všeobecnými podmínkami užívání služeb www.Feedbando.com (dále jen „Podmínky“), které jsou umístěny na: www.Feedbando.com/podminky a Uživatel se je zavazuje plně dodržovat.

3.         Uživatel - uživatelem Služeb se může stát pouze osoba starší 15 let plně svéprávná nebo pokud nenabyla plné svéprávnosti zletilostí, způsobilá k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti jejího věku, která navštívila Podnik a v souladu s těmito Podmínkami provede hodnocení Podniku v podobě oznámkování „školní“ známkou 1- 5, nebo pomocí ikon, případně jiných obdobných symbolů (dle kvality poskytnutých služeb) (dále jen „Hodnocení“) prostřednictvím:

-     sejmutí QR kódu, který je uveden na marketingových materiálech propagujících toto Hodnocení Podniku (jako reklamní materiály, časopisy, účtenky Podniku apod.), nebo

-     SMS zprávy zaslané ve stanoveném tvaru Provozovateli na tel. číslo 720 002 002. Tvar SMS zprávy je složen z alfanumerického kódu identifikujícího přímo Podnik, který je uveden na marketingových materiálech propagujících toto Hodnocení Podniku a známky, kterou chce Uživatel Podnik ohodnotit. Pomocí SMS zprávy lze odpovědět pouze na první otázku z dotazníku, což je celková spokojenost s podnikem, nebo

-     tabletu či jiné dotykové obrazovky umístěné v provozovně Podniku

-     „kliknutím“ na příslušný webový odkaz nabízený Provozovatelem na svých stránkách, v e-mailu apod.

Při každém hodnocení může být připojena textová část doplňující hodnocení a vložen e-mail či číslo mobilního telefonu, aby hodnotící mohl získat odměnu za hodnocení, nebo být anonymně Podnikem kontaktován k upřesnění hodnocení.

4.         Podnik – podnik, či jeho jednotlivé provozovny, kde dochází k nabízení služeb, jejichž poskytování je prostřednictvím Serveru hodnoceno.

5.         Služby/Systém – provozování internetové stránky a aplikace umístěné na www.Feedbando.com.

II.         Práva a povinnosti Uživatele

1.         Jakékoliv užívání Serveru a s ním spojených služeb se řídí těmito Podmínkami. Uživatel je i v případě, kdy je pouhým návštěvníkem internetových stránek www.Feedbando.com a v tomto Systému nehodnotí, povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas vstupem na internetové stránky www.Feedbando.com. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se dalšího užívání Služeb a internetových stránek www.Feedbando.com.

2.         Uživatel poskytuje veškeré údaje Provozovateli zcela dobrovolně. Bez poskytnutí kontaktních údajů (kontaktní e-mail či kontaktní telefonní číslo Uživatele dále jen „Kontaktní údaje“) je možné dokončit Hodnocení a užívat Služby Provozovatele. Bez těchto Kontaktních údajů však není možné Uživatele zařadit do výběru odměn a tyto odměny čerpat. Uživatel bere na vědomí, že jeho Kontaktní údaje (případně i jiné osobní údaje) nebudou nikde zveřejněny, Provozovatel je však oprávněn tyto osobní údaje poskytnout Podniku v souladu s čl. IV., odst. 2 těchto Podmínek. Provozovatel se zavazuje tyto údaje užívat v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. níže.

3.         Před dokončením Hodnocení je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a dokončením Hodnocení s nimi vyslovuje souhlas.

4.         Provedení Hodnocení je bezplatné a zároveň bez nároku na jakoukoliv odměnu. Cena SMS zprávy zaslané Provozovateli se řídí tarifem telefonního operátora Uživatele pro odesílání běžných SMS zpráv.

5.         Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:

-     je ke dni registrace plně svéprávný, nebo pokud nenabyl plné svéprávnosti zletilostí, způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti jeho věku, a že je starší 15 let,

-     veškeré údaje, které o sobě při Hodnocení poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

-     se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

6.         Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zejména zavazuje, že:

-     bude používat Služby a Server pouze k účelu, k němuž jsou určeny, tedy k účelu hodnocení Podniku,

-     nebude užívat kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami,

-     nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání - či jednání, které by bylo v rozporu s platnými zákony České republiky,

-     nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo poskytování Služby či samotnou funkčnost Serveru (nebo jakékoliv sítě a servery provozované Provozovatelem),

-     nebude používat Služby Serveru ke komerčním účelům, bez souhlasu Provozovatele,

-     nebude Server používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

-     nebude upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat nebo prodávat jakékoliv informace, produkty, Služby získané prostřednictvím Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.

III.         Práva a povinnosti Provozovatele

1.         Provozovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

-     kdykoli dle svého uvážení (a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele) pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele.

2.         V případě, že Uživatel užívá Server či kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Provozovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit hodnocení poskytnuté Uživatelem.

IV.         Zpracování osobních údajů a jejich využití

1.         Provedením Hodnocení na www.Feedbando.com pomocí Hodnocení je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel, jakožto správce zpracovával jím poskytnuté osobní údaje pro účely získání a zpracování konkrétního Hodnocení Uživatele na internetové stránce www.Feedbando.com, a to po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu těmito Podmínkami a s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

2.         Poskytnuté osobní údaje může Provozovatel využít nad rámec získání a zpracování konkrétního Hodnocení Uživatele na internetové stránce www.Feedbando.com jen za podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány v rámci provádění Hodnocení, byly zpracovány Provozovatelem, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a to po dobu do odvolání tohoto souhlasu. Uživatel rovněž souhlasí s oprávněním Provozovatele tyto osobní údaje poskytnout Podniku, který je oprávněn jejich prostřednictvím kontaktovat Uživatele za účelem nabízení svých služeb a produktů, zasílání informací o činnosti Podniku, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a to po dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů, tj. Uživatele, a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že Uživatel má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese (i emailové) Provozovatele, kterou nalezne na internetových stránkách www.Feedbando.com a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

V.         Obchodní sdělení, reklama

1.         Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Serveru mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“).

2.         Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů), v platném znění, souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na jím při Hodnocení uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech svých a produktech a službách třetích osob. Uživatel dále bere na vědomí, že jím hodnocený Podnik ho může anonymně kontaktovat na poskytnuté Kontaktní údaje.

VI.         Odpovědnost

1.         Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, obsahu Serveru Provozovatele a obsahu, který byl dodán třetími stranami, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Provozovatel je oprávněn kdykoliv pozastavit nebo omezit provoz Serveru za účelem provádění úprav či oprav Serveru. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat.

2.         Provozovatel zásadně neodpovídá za obsah příspěvků Uživatele.

3.         Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

VII.         Závěrečná ustanovení

1.         Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Serveru. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

2.         Provozovatel je oprávněn i bez souhlasu Uživatele a bez předchozího oznámení Služby Serveru upravovat nebo inovovat.

3.         Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována písemně či prostřednictvím elektronické komunikace - e‑mailem na info@Feedbando.com a v případě Uživatele na e-mailovou adresu, nebo na telefonní číslo uvedené při Hodnocení. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serveru (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

4.         Provozovatel a Uživatel výslovně souhlasí, že Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky, přičemž pro řešení sporů jsou příslušné výlučně soudy České republiky, to vše bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Serveru Feedbando.com realizován.

5.         Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

6.         Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. 4. 2011.