Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o poskytování služeb

I.          Tyto obchodní podmínky blíže upravují a doplňují smlouvu o poskytování služeb, která byla uzavřena mezi společností Feedbando, s.r.o., IČ: 290 10 969, se sídlem Mnichovice, Velenovského 648, PSČ 251 64, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159740 (dále jen „Feedbando“), jako provozovatelem internetového serveru a aplikace umístěné na www.Feedbando.com (dále jen „Server“) zaměřených na získávání hodnocení a zpětných vazeb, formou SMS zpráv či přes Server, od návštěvníků konkrétních podniků poskytující služby v různých oborech podnikání, a obchodním partnerem (dále jen „Partner“). Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a vztahují se přiměřeně i na obchodní partnery, kteří využívají služeb Feedbando poskytovaných zdarma.

II.         Práva a povinnosti smluvních stran

1.         Partner se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude používat výlučně propagační materiály v podobě, v jaké mu byly předány Feedbando při uzavření Smlouvy. Ustanovení předchozí věty nevylučuje možnost dohody Partnera s Feedbando o změně podoby materiálů. V případě, že Partner bez předchozí dohody s Feedbando změní podobu poskytnutých/dohodnutých propagačních materiálů nebo poskytnuté materiály neuveřejní ve svém podniku nebo jakýmkoliv způsobem dojde ke zneužití poskytnutých propagačních materiálů (např. zneužitím jedinečného QR kódu), je Feedbando oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Partnerovi.

2.         V případě výpovědi Feedbando z jakéhokoliv důvodu nemá Partner nárok na vrácení ani poměrné části částky, která jím byla zaplacena jako Cena za služby (viz čl. II. odst. 1 Smlouvy). Výpovědní lhůta činí 14 dnů a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Partnerovi. Dnem doručení je den osobního převzetí výpovědi nebo třetí den ode dne odeslání písemné výpovědi doporučenou poštou na adresu Partnera uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně jinou adresu sdělenou Partnerem za účelem doručování či z důvodu změny adresy.

3.         Feedbando je povinen provádět optimalizaci služby včetně provádění případných oprav služeb Serveru. V té souvislosti má Feedbando právo omezit služby Serveru na nezbytně dlouhou dobu a v nezbytné míře. Feedbando není povinen o těchto úpravách Partnera informovat předem. Výše uvedené skutečnosti Partner bere na vědomí a souhlasí s nimi.

4.         Feedbando není oprávněn poskytnout získaná hodnocení návštěvníků podniku Partnera třetí straně. Za účelem anonymního srovnávání podniků využívajících služeb Serveru je Feedbando oprávněn data porovnávat a anonymně kontaktovat hodnotící návštěvníky, a to za účelem podpory činnosti Feedbando jako provozovatele Serveru a produktu Feedbando a služeb s tímto produktem spojených. Toto oprávnění Feedbando trvá i po ukončení Smlouvy nebo po ukončení používání služeb Feedbando poskytovaných zdarma, s čímž Partner souhlasí.

5.         Feedbando vystaví fakturu na Cenu za služby (viz čl. II. odst. 1 Smlouvy) se všemi náležitostmi řádného daňového dokladu ke dni podpisu Smlouvy, případně ke dni prodloužení Smlouvy dle článku III., odst. 1 Smlouvy. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. V případě včasného neuhrazení faktury je Feedbando oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky do zaplacení. Toto ustanovení se nepoužije pro obchodní partnery, kteří využívají služeb Feedbando poskytovaných zdarma.

6.         Feedbando je oprávněn, v případě neuhrazení Ceny za služby Partnerem do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury, změnit placenou službu na verzi standardně poskytovanou zákazníkům zdarma.

7.         Feedbando si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy změnit ceník poskytovaných produktů. Změna ceníku je platná pro nově uzavřené smlouvy po změně ceníku a nemá vliv na stávající smlouvy.

III.        Ochrana informací a dat

1.         Feedbando a Partner se zavazují vzájemně si poskytovat veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

2.         Feedbando a Partner se zavazují, že po dobu trvání Smlouvy a ani po jejím ukončení nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním podle Smlouvy.

3.         Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle bodu 2 všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství, například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

4.         Za důvěrné dle předchozích bodů se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímací strana, dále ty, které měla přijímací strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany.

IV.        Závěrečná ustanovení

1.         V otázkách Smlouvou a těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích.

2.         Účastníci smlouvy se výslovně dohodli, že Feedbando je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah těchto obchodních podmínek s tím, že jakékoliv změny obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Serveru. O změně obchodních podmínek Feedbando informuje Partnera emailem nejpozději 14 dnů před zveřejněním jejich změny na Serveru, a to na email Partnera uvedený v záhlaví Smlouvy, případně jiný email, který bude Feedbando za tímto účelem Partnerem sdělen, případně na email uvedený Partnerem při registraci na Serveru. Partner je oprávněn odmítnout změnu obchodních podmínek ve lhůtě 14-ti dnů ode dne oznámení záměru Feedbando změnit obchodní podmínky s tím, že pokud se změnou nebude souhlasit, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne oznámení záměru Feedbando změnit obchodní podmínky. V případě, že Partner ve stanovené lhůtě neoznámí Feedbando, že se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má se za to, že s jejich změnou vyslovil souhlas.

3.         Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2014.

Vyzkoušet zdarma bez závazků